Giải pháp thúc đẩy hoạt động hội thành viên

Giải pháp thúc đẩy hoạt động hội thành viên

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần (Liên hiệp hội) đến nay đã qua 27 năm xây dựng và phát triển. Với chức năng tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ thực hiện công tác chuyển giao những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, truyền thông, vào sản xuất và đời sống và thực hiện tư vấn phản biện các chủ trương chính sách, các đề án, các công trình trọng điểm cùa thành phố, ... Liên hiêp hội luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác khoa học và công nghệ để cùng các ngành chung tay phát triển thành phố Cần Thơ là đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhìn lại năm 2022, sau khi thoát khỏi dịch bệnh COVID 19, khôi phục kinh tế, hoạt động Liên hiệp hội diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, với nhiều giải pháp linh động, có thể nói ba thành tích nổi bậc mà hệ thống Liên hiệp Hội thành phố Cần Thơ đạt được góp phần quan trọng, đáng kể và sự phát triển thành phố Cần Thơ: (1) Công tác tổ chức bộ máy LHH và các hội thành viên được quan tâm củng cố kiện toàn, công tác tập hợp trí thức, vinh danh nhà khoa học, tạo điều kiện cho trí thức đóng góp cho đất nước; (2) Hoạt động phối hợp các Sở ngành, địa phương chặt chẽ hơn, thể hiện vai trò là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý; (3) Hoạt động của các Hội thành viên sôi nổi, tích cực đạt nhiều kết quả đáng trân trọng, như: nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hợp tác quốc tế và thi đua khen thưởng,…

Tuy nhiên, hoạt động LHH vẫn còn một số hạn chế: nhìn chung các hoạt động chưa đều, công tác tập hợp đội ngũ trí thức còn khó khăn; hoạt động phối hợp chưa đạt kết quả như mong muốn; chưa có thể chế chặt chẽ, nguồn tài chính còn nhiều khó khăn; vận động xã hội hóa còn hạn chế.

Xuất phát từ những thành tựu đạt được, hạn chế trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ đề xuất trong năm 2023 các trọng tâm sau: kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động có hiệu quả; nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp hơn như: nội dung, kế hoạch cụ thể; phát triển nội dung mang tính tư vấn, phản biện và giám định xã hội các nghị quyết của Thành phố,…; tiếp tục tập hợp lực lượng khoa học công nghệ trong và ngoài thành phố đóng góp cho sự phát triển thành phố; phối hợp các viện trường ghi nhận công lao và sự đóng góp, xác lập danh sách trí thức có căn cơ, kịp thời tôn vinh đúng người xứng đáng; phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, hiệu quả.

Để đạt được kết quả như mong muốn, hệ thống Liên hiệp Hội cần thực hiện một số giải pháp cụ thể:

Về công tác tổ chức: tiếp tục thúc đẩy hoạt động Hội thành viên, tạo điều kiện thuận lợi hội hoạt động, tích cực phối hợp với các sở chuyên ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện ký kết các Chương trình họp tác tạo điều kiện thuận lợi các Hội là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý;

Tăng cường hiệu quả hoạt động của Khối hội, tăng sự liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động như Khối Hội y dược; khối Hội khoa học kỹ thuật và khối Hội khoa học xã hội. Các khối hội tăng cường hợp tác và xây dựng kế hoạch chung theo chủ đề; chia sẽ kinh nghiệm quản lý hội; chia sẽ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, chia sẽ kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, xây dựng kế hoạch hoạt động mang tính liên ngành...từ đó giúp các hội có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, xây dựng được thương hiệu, uy tín trong cộng đồng.

Thông qua công tác tuyên truyền vận động; tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo để trí thức có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như những sáng kiến, phản biện xã hội,...Tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu được thực hiện nghiệm túc, đi vào chiều sâu thông qua việc làm việc trực tiếp với các cơ quan, viện, trường, các tổ chức để tìm và phát hiện những cá nhân xuất sắc, ưu tú.

Về công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phổ biến thông tin khoa học cần phối hợp với cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn thực hiện các đề án chuyển giao, phổ biến kiến thức theo chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm, xác nhu cầu thực tế tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Về nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội cần huy động sự tham gia của các hội thành viên, thông qua việc tổ chức các cuộc gặp gỡ nhà khoa học, trí thức và trưng cầu sáng kiến, ý kiến đóng góp, phản biện để từ đó lựa chọn các sáng kiến, ý kiến mang tính cấp thiết và cấp bách tổ chức thành đề tài, kế hoạch cụ thể đề xuất cấp thẩm quyền quyết định.

Nhân tố con người là then chốt trong mọi vấn đề, với lợi thế là thành phố trung tâm, nơi tập trung đông đảo nhà khoa học, trí thức có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm sẵn sàng và mong muốn cống hiến, đóng góp cho sự phát triển thành phố. Con số 15 hội chuyên ngành và gần 10.000 hội viên trong hệ thống của Liên hiệp các Hội Khoa học thành phố Cần Thơ là một tài sản. Việc quan trọng là chúng ta sử dụng nguồn lực, tiềm lực khoa học công nghệ sao cho hiệu quả, chất lượng nhất.

Thúy Kiều-Ban thông tin phổ biến kiến thức và hội viên