Hội nghị triển khai, quán triệt QĐ 217/QĐ-TW, QĐ 218/QĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế Giám định, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội”

Hội nghị triển khai, quán triệt QĐ 217/QĐ-TW, QĐ 218/QĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế Giám định, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội”

Ngày 18/6/2014 thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt QĐ 217/QĐ-TW, QĐ 218/QĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế Giám định, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị xã hội” và “Quy định chung về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng ban Dân vận trung ương triển khai hai văn bản trên;

Quyết định 127-QĐ/TW  ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Chính trị-xã hội. Quy chế có 5 chương với 19 điều,  đã  giải thích từ ngữ được hiểu trong Quy chế;  mục đích, tính chất của Giám sát-phản biện xã hội; Các nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội; chủ thể của hoạt động này. Quy chế nêu rõ hoạt động giám sát; phạm vi; phương pháp giám sát; quyền và trách nhiệm giám sát.

 Hoạt động về phản biện xã hội: phạm vi; phương pháp phản biện; quyền và trách nhiệm trong phản biện xã hội. Quy chế cũng nêu điều kiện đảm bảo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội.

Quyết định 218 – QĐ/TW ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy chế gồm 5 chương với 21 điều:

Quy chế nêu rõ mục đích, nguyên tắc góp ý phạm vi góp ý, chủ thể góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chương II quy định về góp ý xây dựng đảng: quy định đối tượng góp ý; nội dung; phương pháp góp ý; trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt nam, các đoàn thể Chính trị xã hội; trách nhiệm cấp ủy, tổ chức Đảng. Chương III: Góp ý xây dựng chính quyền: quy định  đối tượng góp ý; nội dung; phương pháp góp ý; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể Chính trị xã hội; trách nhiệm của chính quyền. Chương IV, V: Điều kiện đảm bảo, khen thưởng và xử lý vi phạm và quy định rổ chức thực hiện.

Để thực hiện Quyết định 217/QĐ-TW và Quyết định 218/QĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 Thành ủy Cần Thơ đã dự thảo kế hoạch thực hiện thông qua lấy ý kiến đại biểu tham dự hội nghị và Kế hoạch số 73-KH/TU thực hiện hai Quyết định trên đã được ban hành ngày 16/6/2014./.