Cô y tá AI - Người nhân tạo đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực y tế

 
Nguồn: Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, số 33.2021 Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.