files/images/noimage.gif
07/07/2021
Hội tin học Thành phố Cần Thơ là một tổ chức quần chúng tự nguyện của những cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.
files/images/noimage.gif
07/07/2021
Thực hiện Điều lệ Hội tin học thành phố Cần Thơ, được sự chấp thuận của UBND thành phố, Đại hội Hội tin học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) đã được tổ chức ngày 12/12/2020.
files/images/noimage.gif
07/07/2021
Giai đoạn 2020 - 2025 Hội Tin Học thành phố Cần Thơ (CAIP) hoạt động trong một bối cảnh có rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.