Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015.

Xem chi tiết tập tin đính kèm.

 

 

Điều lệ Liên hiệp Hội.