Phương hướng hoạt động Hội Tin học nhệm kỳ 2020 - 2025

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH-KT TP CẦN THƠ

HỘI TIN HỌC TP CẦN THƠ

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2020

 

                                                                                     

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Nhiệm kỳ IV 2020 - 2025

 

I. Bối cảnh hoạt động:

Giai đoạn 2020 - 2025 Hội Tin Học thành phố Cần Thơ (CAIP) hoạt động trong một bối cảnh có rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

1.1 Cơ hội:

- Ngành CNTT Việt Nam đã trở thành một ngành kinh tế chủ lực, đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 cho thấy rõ quan điểm của Chính phủ về tầm quan trọng của sự phát triển ngành CNTT, đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đưa ngành Công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn, Việt Nam đủ khả năng phát triển, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ CNTT đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, tạo nền tảng để phát triển kinh tế tri thức, góp phần làm chủ các hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.

- Thế giới đang bước vào quá trình chuyển dịch số, vai trò của nội dung số ngày càng trở nên quan trọng và chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu để để từng bước tham gia vào thời đại nền kinh tế số một cách hiệu quả và bền vững.

- Giới công nghệ Việt Nam đang đứng trước hai làn sóng, thứ nhất là làn sóng các quỹ đầu tư nước ngoài chú ý và tìm đến Việt Nam ngày càng nhiều hơn, sẽ có thêm nhiều startup mới (do cá nhân hoặc tổ chức lập nên) ra đời và được đầu tư, làn sóng thứ hai là gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong các lĩnh vực liên quan đến fintech như AI, data science, big data, cyber security. Kèm theo đó là xu hướng bắt buộc của chuyển đổi số (Digital Transformation), bất kỳ công ty nào cũng đều có nhu cầu tuyển dụng nhân sự CNTT, vì vậy cũng dẫn việc gia tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng lượng nhân sự này.

- Các xu hướng công nghệ thông tin và truyền thông và tác động của nó trong kỷ nguyên số bao gồm Tính toán di động (Mobility), Tính toán đám mây (Cloud computing), Phân tích dữ liệu lớn (Bigdata analytics), Các công nghệ mạng xã hội (Social Media Technologies), Internet vạn vật (IoT), Trải nghiệm của khách hàng (Customer Experience IT), Bảo mật (IT Security) và Sự hội tụ công nghệ (Convergence of Main trends)  đã và đang tác động mạnh tới chiến lược, kế hoạch phát triển của cộng đồng doanh nghiệp CNTT-TT, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi nhanh.

- Trong bối cảnh ứng dụng CNTT như là một công cụ tất yếu của cuộc CMCN 4.0, Hội Tin học thành phố Cần Thơ với tư cách là 01 Hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, viện trường và chuyên gia làm việc trong lĩnh vực CNTT-TT, nhận thấy rằng, Hội Tin học phải chủ động phối hợp với các Hội ngành nghề khác để thúc đẩy, hợp tác triển khai các hoạt động mang tính nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp để tận dụng kịp thời các ưu thế của công nghệ đem lại nhằm phục vụ có hiệu quả đáp ứng xu thế tất yếu của sự phát triển. Đây là cơ hội để CAIP khẳng định uy tín và vị thế trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

- Ứng dụng và phát triển CNTT tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm thúc đẩy thể hiện qua việc quan các chính sách ban hành của chính phủ về phát triển CNTT như Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015, 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ đã xác định mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT.

- Tình hình dịch cúm COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên phạm vi toàn cầu, thúc đẩy mạnh mẽ sự hình thành các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến trên phạm vi trong nước và quốc tế.

1.2 Thách thức:

- Các đối tác và các Hội viên sẽ yêu cầu Hội Tin học TP. Cần Thơ hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn, tập trung hơn vào những yêu cầu cụ thể của họ. Như vậy Hội Tin Học thành phố Cần Thơ cần phải được đổi mới và nỗ lực nhiều hơn mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

- Hội viên và xã hội yêu cầu cung cấp nhiều hơn những dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả đối với hoạt động như:

+ Làm cầu nối giữa Doanh nghiệp và Chính quyền để giải quyết những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp;

+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển ứng dụng CNTT-TT của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thành phố Cần Thơ và khu vực ĐBSCL (những hoạt động xúc tiến thương mại, quãng bá thương hiệu, sản phẩm, bao gồm cả tổ chức triển lãm và hội thảo …).

- Nhiều Hiệp hội và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực tương tự sẽ lớn mạnh và nhắm tới cùng mục tiêu như Hội Tin học TP. Cần Thơ. Các hội viên ngày càng có nhiều cơ hội để chọn lựa các tổ chức và hiệp hội thoả mãn các nhu cầu của mình, vì vậy nếu Hội Tin học TP. Cần Thơ không đáp ứng được những yêu cầu này, sự ủng hộ, tin tưởng của Hội viên sẽ giảm xuống, Hội Tin học TP. Cần Thơ sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút thêm các Hội viên mới cũng như duy trì các hội viên hiện tại.

II. Mục tiêu:

2.1 Mục tiêu chung:

Mục tiêu chung được xác định tại điều lệ của Hội Tin Học thành phố Cần Thơ: “Tập hợp những tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và các địa phương khác nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phổ biến kiến thức, phát triển và xây dựng ngành CNTT, tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa”.

2.2 Các mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu trở thành một Hiệp hội mạnh, là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp, là thành tố quan trọng trong trục hợp tác phát triển: Chính quyền - doanh nghiệp - xã hội, có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển CNTT-TT của thành phố Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. 

- Góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT như là một công cụ tất yếu của cuộc CMCN 4.0. Thúc đẩy, hợp tác triển khai các hoạt động mang tính nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp để tận dụng kịp thời các ưu thế của công nghệ đem lại nhằm phục vụ có hiệu quả đáp ứng xu thế tất yếu của sự phát triển. Khẳng định uy tín và vị thế trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

- Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho các Hội viên là doanh nghiệp ngành CNTT-TT thông qua việc phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, đào tạo và vận động chính sách. Đồng thời góp phần tạo nên một sân chơi bình đẳng, hợp tác, thân thiện, cùng phát triển của các doanh nghiệp CNTT-TT và hội viên.

- Góp phần phát triển nguồn nhân lực CNTT như là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực CNTT đảm bảo chất lượng, đồng bộ, chuyển dịch nhanh về cơ cấu theo hướng tăng tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng sự phát triển của CNTT trong thời đại số.

III. Phương hướng hoạt động:

3.1 Kiện toàn tổ chức hội:

- Củng cố và đổi mới tổ chức hội: Xây dựng các qui chế làm việc của Hội, tiến hành cấp thẻ hội viên và thu hội phí, tạo môi trường hoạt động thân thiện, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm cho các tổ chức và cá nhân trong Hội.

- Phát triển các hội viên đơn vị: Đẩy mạnh phát triển hội viên đơn vị là các tổ chức, doanh nghiệp CNTT đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phân chia thành các nhóm chuyên môn, các câu lạc bộ doanh nghiệp có cùng chung đặc điểm và nhu cầu để xây dựng và tổ chức hoạt động cho phù hợp.

- Phát triển các hội viên cá nhân: Tập trung vận động và thu hút kết nạp các chuyên gia CNTT để làm nòng cốt cho các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội, đồng thời tham gia bồi dưỡng đào tạo các thế hệ chuyên viên CNTT trẻ để tiếp nối sự nghiệp phát triển CNTT của địa phương.

- Tổ chức các câu lạc bộ chuyên ngành CNTT-TT: CLB chuyên gia tư vấn CNTT-TT, CLB Doanh nghiệp CNTT, CLB Phần mềm nguồn mở, …

3.2 Tăng cường công tác tư vấn, phản biện xã hội và vận động và tham gia xây dựng chính sách

- Hội tiếp tục gắn bó chặt chẽ với các hội viên, lắng nghe, tổng hợp những ý kiến của hội viên từ những hoạt động thực tiễn để đề xuất góp ý với cơ quan quản lý các cấp xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các chính sách đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hướng đến theo hai định hướng: [1] 

+ Tạo ra niềm tin, đồng thuận xã hội và khát vọng dân tộc;

+ Thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ số vào mọi lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra sự tăng trưởng, tăng năng suất lao động, đưa Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình, thành nước phát triển

- Xây dựng mạng lưới chuyên gia để Hội tin hội trở thành địa chỉ tin cậy trong đề cử chuyên gia tham gia các hội đồng xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án, chương trình trong lĩnh vực CNTT-TT của thành phố Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

- Tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền TP Cần Thơ để hội có thể tham gia ngay từ đầu trong tiến trình xây dựng các chính sách, định hướng phát triển của TP Cần Thơ trong lĩnh vực CNTT&TT.

3.3 Góp phần nâng cao trình độ ứng dụng CNTT, thực hiện các hoạt động phổ cập tin học trong cộng đồng:

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thông qua các chương trình tư vấn, quãng bá lợi ích của ứng dụng CNTT-TT, chương trình phổ cập tin học cho học sinh, sinh viên trong nhà trường, phổ cập tin học cho thanh niên nông thôn, ….

- Tham gia hội đồng giám khảo cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” thành phố do Liên hiệp các Hội KH-KT, Thành đoàn, Sở Khoa học – Công nghệ tổ chức hàng năm. Tham gia hội đồng giám khảo cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật thành phố” do Liên hiệp các Hội KH-KT, Sở Khoa học – Công nghệ tổ chức 2 năm một lần.

- Phối hợp với Thành đoàn, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Khoa học – Công nghệ trong công tác tổ chức cuộc thi Tin học trẻ trong học sinh các trường trong thành phố hàng năm.

- Nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT, tham gia với các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn về nhân lực và kỹ năng chuyên môn. Tuỳ theo nhu cầu và khả năng Hội, tận dụng những cơ hội trong sự hợp tác trong vùng, tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực CNTT phù hợp với mong muốn và đặt hàng của các hội viên.

3.4 Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quãng bá thương hiệu và phát triển thị trường phục vụ sự phát triển CNTT-TT của địa phương.

Phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động hội chợ triển lãm chuyên ngành phục vụ công tác quãng bá và giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới của các doanh nghiệp. “Phương châm cơ bản là phải tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực, phục vụ đúng đối tượng”.

+ Tổ chức các hội thảo CNTT-TT khu vực ĐBSCL hàng năm.

+ Tham gia các hội thảo quốc gia, khu vực được tổ chức trong nước

+ Phối hợp với các Bộ, ngành, để cùng tổ chức các hội thảo chuyên ngành nhằm đem lại những hiệu quả trong việc xây dựng hoàn chỉnh chính sách phát triển CNTT-TT cũng như phát triển thị trường CNTT-TT.

Tạo cầu nối liên kết giữa các đơn vị/cá nhân có các thế mạnh về nghiên cứu khoa học, sản xuất, chế tạo, phân phối sản phẩm tạo ra những sản phẩm của địa phương có tính cạnh tranh cao trong triển khai sử dụng rộng rãi trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tạo cầu nối hỗ trợ sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực CNTT&TT có thể tiếp cận các doanh nghiệp trên đại bàn thành phố Cần Thơ để tham gia vào các dự án, hoạt động nghiên cứu khoa học của các doanh nghiệp.

3.5 Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho Hội viên và xã hội:

Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển CNTT-TT. Các dịch vụ nhằm làm tăng thêm khả năng cạnh tranh và tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh của các hội viên. Trước mắt các hoạt động dịch vụ tập trung vào các dịch vụ sau:

+ Dịch vụ tư vấn.

+ Dịch vụ quãng bá thương hiệu (PR) và tổ chức sự kiện.

+ Các dịch vụ điều tra nghiên cứu thị trường CNTT-TT.

+ Dịch vụ đào tạo.

IV. Chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ IV

4.1 Tổ chức:

- Đẩy mạnh phát triển hội viên đơn vị là các tổ chức, doanh nghiệp CNTT đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phấn đấu phát triển thêm 20 doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ.[2] 

- Tập trung vận động và thu hút kết nạp các chuyên gia CNTT để làm nòng cốt cho các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội. Phấn đấu thành lập được 05 CLB chuyên gia cho của 5 lĩnh vực quan trọng của ngành CNTT – Truyền thông trên địa bàn TP Cần Thơ[3] 

- Thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành CNTT-TT: CLB chuyên gia tư vấn CNTT-TT, CLB Doanh nghiệp CNTT, CLB Phần mềm nguồn mở, …

4.2 Tăng cường công tác tư vấn, phản biện xã hội và vận động và tham gia xây dựng chính sách:

- Thành viên hội tham gia thành viên của ít nhất 05 hội đồng thẩm định liên quan đến lĩnh vực CNTT&TT của thành phố.

- Thành viên hội được giao thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực CNTT&TT của TP Cần Thơ.

4.3 Góp phần nâng cao trình độ ứng dụng CNTT, thực hiện các hoạt động phổ cập tin học trong cộng đồng:

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp: tổ chức 10 khóa đào tạo, 4 chương trình phổ cập tin học cho học sinh, sinh viên trong nhà trường, phổ cập tin học cho thanh niên nông thôn.

4.4 Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quãng bá thương hiệu và phát triển thị trường phục vụ sự phát triển CNTT-TT của địa phương.

- Tổ chức 04 hội thảo CNTT-TT khu vực ĐBSCL hàng năm.

- 04 chương trình giao lưu kết nối

- Có ít nhất 02 chương trình/dự án/sản phẩm liên kết giữa ít nhất 02 thành viên của hội.

- Có ít nhất 05 sản phẩm do thành viên hội sản xuất/phát triển được triển khai trên đại bàn thành phố Cần Thơ.

4.5 Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho Hội viên và xã hội:

- Phấn đấu đáp ứng 10% như cầu của Hội viên và các đối tác của CAIP

V. Các giải pháp thực hiện:

- Các mục tiêu và phương nêu trên được xây dựng thành các chương trình hành động cụ thể. Mỗi chương trình đều phân công nhân sự phụ trách và tổ chức mang tính chuyên nghiệp. Phân chia các ban phụ trách, qui định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn và công việc của từng Ban nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, mang lại những hỗ trợ thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của Hội viên và xu thế phát triển của ngành CNTT.

- Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Ban chấp hành và Ban thường vụ.

- Nâng cấp và hoàn thiện trang thông tin điện tử của Hội phục vụ cung cấp thông tin, trao đổi với hội viên và công chúng về các hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT.

- Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành nghề khác, các Hội tin học trong khu vực ĐBSCL và cả nước trong các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển CNTT-TT quốc gia.

- Gắn kết chặt chẽ các hoạt động của Hội với các vấn đề thời sự của ngành, của địa phương và của đất nước. Tăng cường sự liên kết với Sở, ban ngành thành phố, xây dựng mối quan hệ tốt với các Quận, Huyện, các phòng kinh tế để tư vấn, hỗ trợ họ trong những lĩnh vực cần ứng dụng CNTT.

 

                                                                                HỘI TIN HỌC TP CẦN THƠ

                                                                    ĐẠI HỘI LẦN IV - NHIỆM KỲ 2020 - 2025           

 


 [1]Phản biện chính sách phải độc lập theo 2 định hướng phía dưới.  Chiến lược và định hướng chính sách của ngành TT&TT cũng là đối tượng cần phản phản biện nên không thể bám sát vào đó để phản biện.

 [2]Nên cho số lượng cụ thể bao nhiêu doan nghiệp hơn là % số doanh nghiệp. Doanh nghiệp đăng ký và doanh nghiệp còn hoạt động là khá xa nhau. Đề nghi phát triển thêm 12 doanh nghiệp chẳng hạn.

 [3]Không đưa % mà nên Thành lập dược câu lạc bộ chuyên gia cho ít nhất 05 lĩnh vực quan trọng của ngành CNTT&TT chẳng hạn