DANH SÁCH BCH HỘI LÀM VƯỜN

Số TT

Họ và tên

Chức vụ Hội

1

TS. Trần Thị Ngọc Sơn

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Thị Kiều

Phó chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Hiền Trung

Phó chủ tịch

4

ThS. Nguyễn Sơn Tùng

Phó chủ tịch

Ủy viên thường vụ

5

PGS.TS. Trần Văn Hâu

6

Nguyễn Thành Danh

7

KS. Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên Ban chấp hành

8

ThS. Lê Văn Tính

9

Nguyễn Minh Hiền

10

Phạm Trường Yên

11

Phạm Thị Minh Hiếu

12

Trần Thái Nghiêm

13

Nguyễn Thị Ngọc Yến

14

Nguyễn Văn Bé Ba

15

Phan Văn Năm

16

Nguyễn Hữu Hiệp

17

Trần Thị Thiên Thư

18

Nguyễn Lạc

19

Huỳnh Anh Tuấn

20

Trần Hữu Khôi

21

Lê Văn Chuộng