Quyết định thành lập Liên hiệp hội Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CẦN THƠ

***

Số: 977/QĐ.Ct-TCCB.96

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

Cần Thơ, ngày 31 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

“V/v cho phép thành lập và công nhận Ban chấp hành

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ

 
   
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Chỉ thị số 01/CT ngày 05/01/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc quản lý tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

ĐIỀU I:

1) – Nay cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ.

2) – Công nhận Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ gồn các thành viên sau đây:

          * Chủ tịch:  GS.TS Trần Phước Đường - Hiệu trưởng Trường ĐHCT.

          * Phó Chủ tịch:    - Ông Trần Văn Tư - CT.Hội Khoa học XH và nhân văn.

                                      - PGS.PTS Phạm Văn Kim - CT.Hội Hoa lan cây cảnh.

          * Tổng thư ký: BS cao cấp Trần Quang Thành - Nguyên PCT.HĐKHCN Sở Y tế.

          * Các ủy viên:      - Kỹ sư Nguyễn Minh Thông - GĐ Sở KHCN&MT.

                                      - TS Bùi Bá Bổng - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

                                      - Cử nhân Trần Trúc Sơn - PCT Hội Khoa học xã hội và nhân văn.

ĐIỀU II: Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ trên cơ sở tự nguyện theo Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các quy định của pháp luật.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ là tổ chức quần chúng, tự trang trải về tài chính và phương tiện hoạt động; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cần Thơ.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ được sử dụng con dấu và được mở tài khoản riêng.

ĐIỀU III: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như điều III.

- TT.TU, TT.HĐND.

- UBMTTQ tỉnh.

- Lưu VPUB (HC-NC-LT)

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH CẦN THƠ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

BÙI HỮU TRÍ