Nghị quyết Hội Tin học nhiệm kỳ 2020 - 2025

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TP. CẦN THƠ

HỘI TIN HỌC TP. CẦN THƠ

Số: 02/NQ-HTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2020


NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI HỘI TIN HỌC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

 

           Thực hiện Điều lệ Hội tin học thành phố Cần Thơ, được sự chấp thuận của UBND thành phố, Đại hội Hội tin học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) đã được tổ chức ngày 12/12/2020.

Tham dự Đại hội có 100 Hội viên (bao gồm 94 Hội viên cá nhân, 06    Hội viên tập thể).

Đại hội rất phấn khởi được đón tiếp: TS. Bùi Mạnh Hải – Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Ths. Nguyễn Long – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Hồng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, TS. Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng quý đại biểu đại diện Lãnh đạo Hội tin học TP HCM, Bình Thuận, Hậu Giang, Vĩnh Long và đại diện Hội Tin học một số tỉnh ĐBSCL; đại diện lãnh đạo Liên Hiệp Hội khoa học kỹ thuật, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ; đại diện các Sở, ban, ngành, trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ;

Sau khi Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua văn kiện, Đại hội Hội tin học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ IV (2020– 2025),

 

QUYẾT NGHỊ

  

I. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội tin học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).  Giao Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV tiếp thu ý kiến của Đại hội để hoàn thiện.

II. Đại hội thông qua: Báo cáo công tác kiểm tra, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội tin học thành phố nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Giao Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

III. Đại hội đã thông qua Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hội tin học thành phố Cần Thơ và thông qua những nội dung cơ bản của Điều lệ sửa đổi và giao cho Hội tin học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) để hoàn thiện.

IV. Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử: Ban Chấp hành Hội tin học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm 23 Uỷ viên; trong đó Ông Dương Thế Dũng được bầu làm Chủ tịch; các ông: Nguyễn Hồng Vân, Trương Minh Nhật Quang, Ngô Bá Hùng, Trần Văn Thiện được bầu làm Phó Chủ tịch; Ông Thái Văn Lượng, Ủy viên Thường vụ được bầu làm Tổng thư ký Hội; Ông Trần Thanh Tú, Ông Lê Hoàng Thảo và Ông Nguyễn Ngọc Thảo là Ủy viên Thường vụ phụ trách công tác kết nối doanh nghiệp

V. Giao cho Ban Chấp hành Hội tin học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), nghiên cứu tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu để hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội; xây dựng chương trình hành động của Hội tin học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

VI. Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên phát huy truyền thống đoàn kết, tâm huyết, chủ động nắm bắt những cơ hội mới trong xu thế phát triển của CNTT-TT để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động góp phần đưa Hội Tin học thành phố Cần Thơ trở thành tổ chức vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thành phố, đóng góp thiết thực và sự nghiệp phát triển CNTT-TT của địa phương.

Đại hội kết thúc lúc….. giờ  …. ngày 12 tháng 12 năm 2020.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

                Chủ tịch

 

 

 

 

Ths. DƯƠNG THẾ DŨNG