Kỹ năng xây dựng ý tưởng đề xuất đề tài, dự án KH&CN

Xem chi tiết tại đây