Thông báo thay đổi địa điểm làm việc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ