Thông báo Công văn số 1173/CV-BTGTU Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

Thông báo Công văn số 1173/CV-BTGTU Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về phương thức, thủ đoạn của "Hội thánh Đức chúa trời"

CV 1173/CV-BTGTU