Kế hoạch và chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Kế hoạch

Chương trình