Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ có công văn số 208/SKHCN-QLKH ngày 07/3/2017  về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018. Nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ thông báo đến các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc gửi đề xuất nhiệm vụ về Văn phòng Liên hiệp Hội trước ngày 15/4/2017 để tổng hợp gửi về  Sở Khoa học và Công nghệ. (Đính kèm các biểu mẫu)

Nội dung thông báo

A1-ĐXĐT-ĐA

A2-ĐXDASXTN

A3-ĐXDAKHCN

A4-ĐXCT