Lời kêu gọi nhân dân hiến kế phòng, chống dịch COVID-19