//custa.cantho.gov.vn/files/images/THANG%2011.2021/NAM%202022/hoi%20thao%20tay%20ninh.jpg

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

              Ngày 17/6 vừa qua tại tỉnh Tây Ninh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ban Bí thư”. Hội thảo có sự tham gia và chủ trì của ông Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Hội thảo thu hút gần 60 lãnh đạo Liên hiệp Hội 12 tỉnh, thành phía Nam, các chuyên gia, nhà khoa học cùng tham dự.

Đây là hoạt động thường niên của Liên hiệp Hội và những người làm công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; là nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của Liên hiệp Hội.

Theo ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, cho biết, mỗi năm, Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai khoảng 600 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần nâng cao hiệu quả các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Tại Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X cũng đã đánh giá “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị, Kết luận 93-KL/TW của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó yêu cầu: “Khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Xác định rõ, phân loại các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; quy định việc đặt hàng của Đảng và Nhà nước đối với Liên hiệp Hội Việt Nam trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội”. 

TS Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch LHH TP. Cần Thơ phát biểu tại hội thảo

Các tham luận tại hội thảo cũng cho thấy, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc: Mặc dù Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định khá rõ những Đề án cần được tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, quy định việc đặt hàng của Đảng và Nhà nước đối với Liên hiệp Hội Việt Nam, nhưng trên thực tế, chưa có quy định pháp luật bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Do vậy, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa thực sự được coi trọng và phát huy.

Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận 93-KL/TW. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của các cơ quan Đảng và Nhà nước về tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tạo sự thống nhất cao về sự cần thiết cần có tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án quan trọng trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cần chủ động xây dựng kế hoạch tư vấn, phản biện và giám định xã hội bám sát vào kế hoạch hoạt động của Quốc hội, các ban, bộ ngành ở Trung ương, kế hoạch hoạt động của các cấp, ngành ở địa phương; Tích cực đề xuất với các cơ quan Đảng và Nhà nước các nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương cần có sự tham gia phản biện của Liên hiệp Hội; Thường xuyên có các hội nghị, hội thảo chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án quan trọng của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương, qua đó có thể gợi mở những vấn đề cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Chủ động và tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trong đó có nguồn lực tài chính, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, thông tin, số liệu, tài liệu tham khảo phục vụ các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội...

Hoài Ân.