//custa.cantho.gov.vn/files/images/tin-tuc/Thong-tin-khcn/th07/Lien-hiep-Hoi-Can-Tho--25-nam-mot-chang-duong.jpg

Liên hiệp Hội Cần Thơ - 25 năm một chặng đường

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CẦN THƠ 

25 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (1996 – 2021)

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ ra đời chậm so nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Đúng vào thời điểm đất nước đang chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa, sang cơ chế phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

        Quá trình hình thành và phát triển đến nay đã 25 năm. Những khó khăn của buổi ban đầu và cả nhiều năm sau nữa không ngăn nổi sự phát triển không ngừng của cơ quan Liên hiệp Hội và hoạt động khoa học kỹ thuật của TPCT. Những kết quả bước đầu cũng đã khng định vai trò không thể thiếu của đội ngũ trí thức thành phố Cần Thơ.

        Thực hiện Chỉ thị số 01/CT ngày 5/1/1989 của Chủ tịch HĐBT (nay là Chính phủ) về việc quản lý, tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng. Ngày 31-5-1996 UBND Tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định số 977-QĐ-TCCB.96 về việc cho phép thành lập và công nhận Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Cẩn Thơ. Kể từ đây Liên hiệp Hội Cần Thơ đã ghi tên vào lịch sử trong hệ thống chính trị của CầnThơ và cùng sánh vai với 22 Liên hiệp Hội của cả nước. Thấm thoát đã 5 kỳ đại hội, ngần ấy thời gian các thế hệ trí thức của Cần Thơ cứ nối tiếp nhau, ra sức khắc phục khó khăn không ngừng phấn đấu để khẳng định vai trò của trí thức, một lực lượng không thể thiếu trong liên minh Công – Nông - Trí đã góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng quang vinh.

          Ngược dòng lịch sử, nhìn về buổi ban đầu, đúng là “vạn sự khởi đầu nan ta càng thấm thía những khó khăn, bất cập mà các vị tiền bối đã trải qua và những nét son ban đầu ghi nhân những kết quả đã đạt được.

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười gặp gỡ các nhà khoa học toàn quốc tại Hà Nội năm 1997. Trong ảnh: ông Trần Văn Tư – PCT LHH Cần Thơ (Thứ 2 từ trái sang), ông Trần Quang Thành – Tổng Thư ký LHH Cần Thơ (người đang nói chuyện với Tổng Bí thư Đỗ Mười). Ảnh: VP

          Nhiệm kỳ I Ban Chấp hành vỏn vẹn chỉ có 7 người, và đều là cán bộ đương chức (Chủ tịch, hai PCT, một TTK và 3 Ủy viên). Việc ra đời của LHH là một nhu cầu để tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Tuy nhiên vị thế của hội là tổ chức quần chúng, tự trang trải về tài chính và phương tiện hoạt động. Lúc đầu cũng chưa có trụ sở làm việc nên hết sức khó khăn (mời xem bài của các vị tiền bối).

          Hoạt động chủ yếu lúc này của Ban Thường vụ và Thường trực là nhiêm vụ củng cố tổ chức, thời gian đầu là tập hợp các hội chuyên ngành đã có gồm 13 hội với khoảng 8.000 hội viên, sau đó tập hợp thêm được 4 hội thành viên. LHH  cùng với hội thành viên đã thực hiên được các hoạt động thông tin, hội thảo khoa học...đã cung cấp những thông tin quan trọng cho lãnh đạo tỉnh trong xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng. Từ đó được lãnh đạo quan tâm đến LHH, yêu cầu tham mưu các vấn đề chiến lược, như chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý, đào tạo cán bộ. Đặc biệt là đóng góp văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ. Cũng từ đây tạo tiền đề cho LHH hoạt động tốt hơn: Tỉnh quan tâm cấp trụ sở làm việc, trang bị xe, cấp một phần kinh phí mua sắm trang, thiết bị phục vu công tác, kinh phí nghiên cứu khoa học cùng với những hoạt động dịch vụ, đã đảm bảo kinh phí cho hoạt động của LHH.

Đồng chí Lư Văn Điền (Tám Thanh) – Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ cùng BCH LHH NKI, tiếp và làm việc với GS.TS Hà Học Trạc - Chủ tịch LHH Việt Nam, PGS.TS Hồ Uy Liêm - PCT LHHVN.

          Có thể nói nhiệm kỳ I tuy mới ra đời, cơ chế, chính sách chưa rõ ràng, kinh nghiệm hoạt động chưa nhiều, hoạt động của các hội thành viên cũng còn thụ động, lúng túng và chưa thật gắn kết với LHH. Xong những thành tích đạt được là đáng khích lệ... Những bài học được rút ra là những kinh nghiệm quí cho nhiệm kỳ sau.

* * * * *

          Hoạt động của LHH ngày càng thuận lợi hơn kể từ khi có Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11-11-1998 của  Bộ Chính trị, xác định LHH là một tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, cùng với các đoàn thể chính trị xã hội khác tạo thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc CNH-HĐH đất nước. Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 14/2000/CT-TTg về thúc đẩy hoạt động của hệ thống LHH Việt Nam mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn này là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức LHH, trọng tâm là các hội thành viên, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, thực hiện tốt chức năng tập hợp lực lượng, điều phối, mở rộng hoạt động thông tin, nghiên cứu, đưa hoạt động khoa học đến cơ sở.

          Về mặt kinh phí hoạt động, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01-11-2010 về việc qui định hội có tính chất đặc thù, cán bộ lãnh đạo được hưởng phụ cấp, nhân viên văn phòng được hưởng lương, được cấp kinh phí hành chính đảm bảo hoạt động cho cơ quan LHH.

          Có thể nói vai trò, vị trí của hệ thống LHH ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm. Ngày 16-4-2010 Bộ Chính trị lại có Chỉ thị số 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Về quan điểm Bộ Chính trị đã khảng định “Phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ”. Thành ủy Cần Thơ có Thông tri số 01–TT/TU hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị nêu trên, UBND TP cũng có nhiều văn bản hướng dẫn những Chỉ thị, NQ của TW và của Thành ủy, các ngành, các cấp, các địa phương cũng nhận thức được và ủng hộ, phối hợp nên kết quả hoạt động của LHH ngày càng khởi sắc.

*****         

             I - /CÔNG TÁC CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

           Công tác củng cố tổ chức luôn được Ban Thường vụ, Thường trực các nhiệm kỳ quan tâm. Chất lượng hoạt động của các hội thành viên luôn đặt lên hàng đầu, việc tăng thêm các hội thành viên là điều mong muốn, đồng thời LHH cũng không chấp nhận các hội hoạt động yếu kém, không hiệu quả. Nếu như khi mới thành lập LHH có 13 hội thành viên, trong NK đã tập hợp thêm 8 hội thành viên, đưa số hội trực thuộc lên trên 20 hội với trên 12 ngàn hội viên, trong NK đã đưa ra khỏi LHH 4 hội không đủ tư cách pháp nhân, thành lập thêm 3 trung tâm trực thuộc LHH, trong NK V đã giải thể 2 trung tâm (TT Điện tử, tin học và ngoại ngữ, TT dạy nghề hoạt động không hiệu quả), theo hướng dẫn của cấp trên, một số  hội tách ra khỏi LHH là: hội luật gia, hội kiến trúc, hội khuyến học, hội nhà báo.

 

            Nguyên nhân chủ yếu chậm củng cố các hội là do các hội đều trực thuộc UBND TP (ngang với LHH) nên cần có sự chỉ đạo của sở Nội vụ và ngành chủ quản mới giải quyết được. Xong sự phối hợp còn có những trở ngại.... Đến cuối NK V số hội thành viên trực thuộc LHH là 17 hội trong đó có 14 hội hoạt động, 3 hội không hoạt động, số hội viên hiện có là trên 9.600 HV.

        II -/ HOẠT ĐỘNG TƯ VN PHẢN BIN-GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI

          Đây là một trong những hoạt động chủ yếu, xuyên suốt qua V nhiệm kỳ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của LHH và các hội thành viên. Nếu như thời gian đầu LHH chỉ tham gia đóng góp ý kiến vào qui hoạch tổng thể tỉnh Cần Thơ đến 2010, và góp ý kiến vào văn kiên Đại hội tỉnh Đảng bộ Cần Thơ nhiệm kỳ IX và Đại hội lần thứ X của tỉnh, thì NK sau họat động của LHH còn vươn ra góp ý qui họach cho tỉnh Hậu Giang và tỉnh Trà Vinh, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Thành phố ban hành các văn bản để tạo điều kiện cho mình hoạt động như: Phối hợp với Ban tuyên giáo, Sở KH&CN, Mặt trận Tổ quốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Ủy  ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị TW 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Tham mưu cho Thành Ủy ban hành thông tri số 01 –TT/TU hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHH. Phối hợp với sở KHCN và sở Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định số 3672/QĐ-UBND về hoạt động  tư vấn phản biện và giám định xã hội của LHH Cần Thơ. Có thể nói đây là những văn bản rất quan trọng nhằm tạo điều kiện cũng như thúc đẩy nhanh qúa trình hoạt đông của LHH.

          Trong lĩnh vực này qua các nhiệm kỳ đều tăng, ví như: NKII (2000-2005) tổ chức được 40 cuộc hội thảo cấp ngành, tỉnh, vùng 150 hội thảo cấp cơ sở và lĩnh vực kinh tế với trên 10.000 người tham dự. Đóng góp văn kiên Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ X. Nhiệm kỳ  III (2006-2010) tập hợp các nhà khoa hoc và trí thức đóng góp báo cáo chính NK XI và phương hướng nhiệm vụ NK Đại hội XII, tham gia đóng góp các bộ luật cho đoàn đại biểu quốc hội TPCT, phối hợp với Sở KH&CN đóng góp cho các quận, huyện định hướng phát triển khoa học công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đia phương. LHH và các hội thành viên tổ chức trên 50 cuộc hội thảo với trên 5000 lượt người tham dự. Cùng với sở KH&CN tham gia ý kiến về khoa học công nghệ phục vụ 10 chương trình, 4 đề án phát triển KT-XH của TPCT. Các hội thành viên nhất là các hội KHH-GĐ thực hiên tư vấn về sức khỏe cho nhân dân với 76 ngàn lượt người tham dự.

          Trong NK IV (2011-2016), trước yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, ngoài việc chỉ đạo các hội thành viên đẩy mạnh hoạt động, nhìn chung các hội hoạt động khá đều đặn và có bước chuyển biến tốt hơn trong các lĩnh vực tư vấn và hoạt động khoa học, và đa dạng như lĩnh vực Y học, Sinh học và công nghệ SH, Sinh vật cảnh, Khoa học XH&NV, Bảo vệ quyền lợi người TD, Hội làm vườn...Liên hiệp hội tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, mang tính thời sự như: phối hợp với sở Tài nguyên & Môi trường hội thảo khoa học, hội thảo phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng sinh kế trong điều kiện biến đổi khí hậu. Có thể nói đến thời điểm này LHH, tham gia vào  nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của TP. Hướng dẫn cho nông dân nuôi tôm bền vững, hội thảo về giống lúa, giống khoai cho các tỉnh ĐBSCL, các hội thuộc ngành y tế tổ chức khám và chữa bệnh miễn phí cho nhân dân và học sinh trên 193 ngàn lượt người. Hội Kế toán và Kiểm toán mở 6 lớp Kế toán trưởng doanh nghiêp với 450 học viên đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính cho nền kinh tế TP với các DN ngoài quốc doanh ngày càng tăng, nhằm thưc hiện tốt luật KT&KT. (mời xem thêm hoạt động của các hội)

Liên hiệp Hội đăng cai tổ chức hội thảo Xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương được tổ chức tại Cần Thơ vào tháng 7 năm 2020. Ảnh: HA

          Nhiệm kỳ V là nhiệm kỳ có bước đột phá. Như chúng ta biết, tư vấn phản biện và giám định xà hội là nhiệm vụ quan trọng của LHH. Tuy nhiên nhận thức của đa số các ngành chưa thấy hết lợi ích của TVPB mang lại cũng như tác hại, hậu quả gây ra nếu không thực hiện TVPB. Trong NK IV cũng như NK V LHH liên tục tổ chức các cuộc hội thảo về việc đẩy mạnh công tác TVPB có nhiều tỉnh tham dự và tham luận. Nhiều năm liền LHH làm công văn gửi đến các ngành, xong vẫn chưa nhận được sự ủng hộ, đặc biệt là các công trình XD cơ bản. Sự kiên trì đề xuất đó cũng được đáp ứng bước đầu. Sau khi  nghiên cứu kết quả thu thuế 3 năm 2015, 2016, 2017 LHH nhận thấy kết quả thu thuế chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm của TP, tình trạng nợ đọng lớn các doanh nghiệp lỗ lã ngày càng tăng, nhưng lý do chưa rõ ràng, công tác thanh kiểm tra chưa đạt yêu cầu...

          Năm 2017 LHH đề nghị được UBND TP Cần Thơ chấp thuận cho thực hiên tư vấn các giải pháp thu thuế năm 2018 và những năm tiếp theo. Đề tài đã nêu những ưu điểm và kết quả thu thuế các năm, tuy nhiên cũng phản ánh một cách trung thực, khách quan những bất cập, yếu kém, tồn tại trong việc điều hành đưa luật thuế vào đời sống kinh tế, và luật thuế chưa được thượng tôn. Đề tài được các ngành và UBND TP đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn cũng như các kiến nghị, giải pháp mang tính khả thi cao. Năm 2020 LHH thực hiện đề tài xây dựng huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái, đóng góp nhiều ý kiến quí báu cho lãnh đạo Thành Phố, để chỉ đạo trong thời gian tới.

          Trong nhiệm kỳ này, lần đầu tiên LHH và các hội thành viên, được làm việc trực tiếp với đ/c Bí thư Thành Ùy, báo cáo kết quả làm được và đề xuất nhiều vấn đề, được đ/c Bí thư đánh giá cao và có ý kiến chỉ đạo UBND, các ngành hỗ trợ cho Liên hiệp hội. Nhiệm kỳ này cũng được Sở Tài chính và UBND TP quan tâm hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc và trang bị hội trường, đặc biệt là cấp thêm kinh phí cho hoạt động hội thảo và truyền thông, để  LHH cùng một số hội thành viên thực hiện, (ngoài KP thường xuyên) qua đó tạo mối gắn kết trong hệ thống Liên hiệp hội.

Ông Trần Quốc Trung - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ phát biểu làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT TPCT, tháng 4 năm 2019. Ảnh: HA

          Công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn ngày càng gắn bó chặt chẽ với người dân như: đề tài nghiên cứu hoa cảnh (ở làng hoa bà bộ) đề tài trồng rau sạch (quận Bình Thủy), hội thảo sản xuất nông nghiệp phù hợp với biến đổi khí hậu, (tại huyên Cờ Đỏ, Thới Lai), hội thảo về nuôi tôm và cá tra (tại Phong Điền và quận Ô Môn), hội thảo về SX nông nghiệp hữu cơ cho một số tỉnh ĐBSCL. Hội thảo về các bệnh thường gặp của người cao tuổi trong mùa đông.....

          Ngoài ra LHH Cần Thơ còn đăng cai tổ chức 2 hội nghị lớn cho các tỉnh Nam Bộ (do LHH Việt Nam chủ trì): hội thảo về nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao cho LHH và diễn đàn hợp tác và phát triển bền vững ĐBSCL phù hợp với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

          Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội đảng các cấp được Thành Ủy Cần Thơ giao nhiệm vụ đóng góp văn kiện. LHH đã 2 lần tổ chức hàng trăm trí thức thảo luận góp ý. Đối với văn kiện Đai hội TP có nhiều ý kiến (tổng hợp 33 trang), đối với Văn kiện ĐH XIII, có rất nhiều ý kiến đóng góp để các cấp bổ sung vào văn kiện. Qua học tập, quán triệt NQ 59–NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triền TPCT đến năm 2030, tầm nhìn 2045. LHH đóng góp nhiều ý kiến và kiến nghị đến lãnh đạo thành phố những giải pháp thiết thực, bức xúc mà xã hội đang đặt ra.

          Trong hai nhiệm kỳ qua Liên hiệp cùng các ngành tổ chức hàng chục Cuộc thi thanh thiếu niên và nhi đồng, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, với hàng trăm sản phẩm mỗi kỳ thi, có nhiều giải thưởng đạt cấp thành phố, một số sản phẩm đạt giải quốc gia và được tham gia trưng bày quốc tế. Đây là bước khởi đầu cho hoạt động khởi nghiêp và nghiên cứu khoa học trong Thành phố với sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. (mời xem thêm hoạt đông của các ban).

           III-/ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VÀ PHỔ BIẾN KIN THỨC 

          Một trong những mặt công tác quan trọng là công tác truyền thông, phổ biến kiến thức đã được LHH quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nếu như thời gian đầu chỉ thông qua các cuộc hội thảo để cung cấp thông tin cho lãnh đạo TP và nâng cao nhận thức cho các hội viên cùa các hội thành viên thì những nhiệm kỳ sau ngoài mục đích trên, công tác thông tin và phổ biến kiến thức được tổ chức mở rộng đến nhiều  đối  tượng trong xã hội, nhất là từ khi LHH tổ chức được 2 trang thông tin điện tử (chính thức hoạt động từ cuối năm 2014 (nhiệm kỳ 2011-2016)  nó được đẩy mạnh và kết quả ngày càng rõ nét hơn trong nhiệm kỳ IV và nhiệm kỳ V Những con số sau đây đã chứng minh cho sự tăng trưởng của hoạt động này:

          Việc thực hiện thông tin và phổ biến kiến thức cũng như chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, không chỉ là công việc của LHH mà các hội thành viên tùy theo điều kiện của mình cũng có cách làm sinh động, thiết thực, hiệu quả như: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người tiêu dùng, phát động cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng việt Nam”. Thực hiện các dự án thông tin tôn giáo, tín ngưỡng. Tổ chức cho các doanh nghiệp nghiên cứu chính sách thuế và các chuẩn mực kế toán. Tổ chức hội thảo đầu bờ và tham quan mô hình nuôi lươn trong ao đất. Phối hợp với trường ĐH Cần Thơ đào tạo thực hành về cơ khí cho sinh viên....Nhìn chung công tác thông tin trên đến được hàng trăm, hàng ngàn, có lĩnh vực hàng chục ngàn lượt người tham dự. Có tác động  tích cực đến tư duy các nhà SX KD cũng như là nông dân, trong thời đại CNH-HĐH, và đem lại năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn.

Hội thảo giải pháp giảm dần rác thải nhựa - túi nilon hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: HA

          Thông tin thông qua trang điện tử là hoạt động có tầm ảnh hưởng lớn vượt ra khỏi không gian và địa giới hành chính. Trong hơn 2 năm của NK IV, chỉ chưa đầy 200 tin, bài (197 tin bái) và 177,2 ngàn lượt người truy cập, thì sang nhiệm kỳ V số lượng tin bài đăng tải ngày càng tăng, bình quân 200 tin, bàì/năm, 200 lượt truy cập/ngày, với nhiều thể loại phong phú, cung cấp cho độc giả những thông tin mang tính thời sự về hoạt động của LHH và các hội thành viên. Đặc biệt là những thông tin viết về Đảng, về Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi đất  nước, quê hương.....trong những dịp kỷ niệm trong đại của đất nước.

Đáng chú ý là năm 2018, năm đầu LHH làm bản tin xuân góp mặt hội báo xuân TP đã đạt giải ba, năm 2019 tiếp tục tham gia, được ban tổ chức đánh giá cao cả về nội dung và hình thức, và đạt giải ba toàn thành phố.

*****

          Trên đây là những con số “biết nóí”, được chắt lọc ra từ những văn kiện qua 5 kỳ đại hội, biết rằng mỗi con số ấy có được bằng mồ hôi, công sức, những sản phẩm được kết tinh bằng trí tuệ tập thể, có hàm lượng chất xám, bắt nguồn từ những ý tưởng, những ý chí, quyết tâm từ lãnh đạo cho đến những công chức chuyên môn và những người khác cùng chung sức, đồng lòng. Đó còn là sự phối hợp với các ngành hữu quan, sự tích cực hưởng ứng của các hội thành viên. Đặc biệt là có sự quan tâm lãnh đạo của Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự định hướng công tác của Hội đồng TW Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Viêt Nam.

           Lịch sử như một dòng chảy, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những kết quả được phản ánh trên đây hay những công việc đã làm mà chưa được phản ánh trên những trang giấy này vẫn mãi mãi là những đóng góp quí giá cho đất nước. Trải qua ¼ thế kỷ, đến nay không chỉ lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm, mà xã hội cũng nhận thấy vai trò, vị trí và những đóng góp của LHH và các hội thành viên là đáng trân trọng, trong thời gian qua, cũng như trong tương lai. Đặc biệt là trong thời kỳ CNH-HĐH và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CN 4.0).

          Với tình yêu khoa học, với sự say mê nghiên cứu, và trái tim nhiệt huyết cống hiến cho đời. Cả tập thể cũng như mỗi cá nhân đều hiểu rằng: Niềm an ủi động viên họ là những cây cờ luân lưu chói ngời thành tích, những bằng khen cho tập thể cứ mỗi ngày nhiều thêm. Và mỗi cá nhân được sướng tên lên bục danh dự với niềm vui ngập tràn, sua đi những nhọc nhằn trong  công việc và trong cuộc sống.

           Chúng tôi kết thúc những trang viết này cũng là vào thời điểm cũng gần hết nhiệm kỳ. Cả tập thể đang náo nức chạy đua với thời gian phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sáu tháng đầu năm và những công việc của cả nhiệm kỳ. Lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội lần thứ VIII LH các hội KH&KT VN thành công tốt đẹp. Quan trọng hơn cả là chuẩn bị văn kiện và nhân sự để chuyển giao cho một nhiệm kỳ mới đầy hứa hẹn. Những việc đã làm được hay chưa làm được, những thành công hay chưa thành công đều là những bài học kinh nghiệm quí báu cho các thế hệ nối tiếp sự nghiệp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ đã trải qua ¼ thế kỷ qua.

                                                                            Trương – Viết – Hùng

                (20-11-2020)