//custa.cantho.gov.vn/files/images/ANH%20THANG%208.21/CMT8.jpg

Hãy tiếp tục thắp lên ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám

HÃY TIẾP TỤC THẮP LÊN NGỌN LỬA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

        

  Nhân dân Việt Nam ta, dù là người tham gia kháng chiến, hay những thế hệ sau và có lẽ ngàn đời sau không ai có thể quên những ngày Tháng Tám. Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đưa dân tộc Việt Nam ta bị giặc xâm lăng cai trị bóc lột, với kiếp người nô lệ, tăm tối lầm than, trở thành người chủ đất nước, có độc lập tự do; Việt Nam ta có tên trên bản đồ thế giới. Đã 76 năm trôi qua nhưng khí thế cách mạng của mùa thu tháng tám còn hừng hực như mới hôm nào “tháng tám mùa thu xanh thẳm, mây nhởn nhơ bay, hôm nay ngày đẹp lắm, mây của ta trời thắm của ta …” -(Tố Hữu). Lịch sử còn ghi, ngày 2-9-1945 tại vườn hoa Ba Đình - Hà Nội, (nay là Quảng trường Ba Đình), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn trước quốc dân đồng bào, tuyên bố với thế giới rằng “nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập…. đó là có quyền được sống, quyền tự do và quyền  mưu cầu hạnh phúc mà không ai có thể xâm phạm được…” Lập nên nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông  Nam Á.

    Thực dân Pháp sang xâm lược và đô hộ nước ta gần 80 năm, vào năm 1940 chúng lại mở cửa nước ta cho phát xít Nhật vào, nhân dân ta phải chống lại hai kẻ thù đó là giặc Nhật và giặc Pháp. Người dân Viêt Nam phải chịu hai tầng xiềng xích, một cổ hai tròng. Chúng coi Việt Nam là thuộc địa, chúng ra sức bóc lột sức lao động, vơ vét tài nguyên khoáng sản về nước chúng. Chúng bắt nhân dân ta nhổ lúa để trồng đay, làm cho dân ta chết đói 2 triệu người...Nhưng nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, tuy đảng viên lúc này còn ít, nhưng Đảng đã đi sâu vào quần chúng nhân dân vận động nhân dân đứng lên chống giặc. Trong giai đoạn 1924-1929, tiếng trống năm 30 và đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ chỗ thâm nhập, vận động, Đảng ta tổ chức quần chúng làm dấy lên làn sóng đòi dân chủ, dân sinh, chống địch khủng bố trắng, đòi trả tự do cho những người yêu nước, đòi bồi thường những thiệt hại cho gia đình và làng mạc bị tàn phá. Với nhiều hình thức phong phú, quyết liệt, mạnh mẽ khắp cả nước. Đảng đã nắm vững thời cơ để tổ chức các cao trào cách mạng: Cao trào 1930-1931, cao trào 1936-1939, cao trào 1939-1945 để tiến tới Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám và kết thúc thắng lợi.

      Cách mạng Tháng Tám thực chất là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ tức cách mạng giải phóng dân tộc do giai cấp công nhân lãnh đạo. Cách mạng Tháng Tám là kết tinh những truyền thống anh hùng bất khuất hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta; là bước ngoặt vĩ  đại đánh dấu sự biến đổi cực kỳ to lớn trên con đường tiến hóa của dân tộc Việt Nam, bước ngoặt đó là: (1) đập tan ách thống trị của Nhật, Pháp; lật đổ chế độ quân chủ và thực dân, lập nên nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. (2) Đưa nhân dân ta từ nô lệ thành chủ nhân thực sự của đất nước, đưa đất nước từ thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập có chủ quyền. Đưa dân tộc ta lên hàng dân tộc tiên phong trên thế giới, đưa dân tộc ta đi vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. (3) Cách mạng Tháng Tám góp phần xương máu đánh thắng hoàn toàn chủ nghĩa phát xít thế giới, có ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng Lào và Campuchia. Mở ra thời kỳ sụp đổ,tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ; góp phần tạo ra thế chiến lược tấn công của cách mạng thế giới. (4) Là lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân, Đảng ta sớm trở thành một Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta cũng rút ra bài học kinh nghiệm đó là: Xây dựng Đảng vững mạnh là nhân tố quyết định thắng lợi của khởi nghĩa; trong Cách mạng Tháng Tám toàn Đảng chỉ có 5.000 đảng viên mà Đảng đã tỏ ra sức mạnh phi thường lãnh đạo tổng khởi nghĩa toàn quốc giành thắng lợi trong một thời gian ngắn nhất.

      Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám chưa được bao lâu, nhân dân ta chưa kịp hưởng độc lập tự do thì thực dân Pháp lại đem quân xâm lược nước ta môt lần nữa. Nhưng chúng lại bị thất bại nhục nhã; cuộc kháng chiến kéo dài 9 năm, từ 1945-1954 và kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch 56 ngày đêm “chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, chiến thắng Điện Biên đã lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng, tiến hành hàn gắn vết thương chiến tranh, bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Theo đường lối của Đảng, giương cao hai ngọn cờ: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Để giành được độc lâp tự do thống nhất nước nhà, nhân dân ta phải làm cuộc chiến tranh chống Mỹ kéo dài 20 năm (1954-1975) đổ bao xương máu, và đã kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh 55 ngày đêm. Đất nước sạch bóng quân thù, giang sơn thu về một mối, cả nước đi lên CNXH, nước ta đã có vinh dự lớn: một nước nhỏ mà đã đánh bại hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ./.

                                                                                                Ngày 11-8-2021

                                                                                                      Viết Trương