//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/123.jpg

10 Sự kiện hoạt động nổi bật năm 2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ