//custa.cantho.gov.vn/files/images/th.png

Tập huấn “đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”

Ngày 11/11/2020 nhằm triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về sáng kiến và góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo, sáng kiến trong thành phố, tai Khách sạn Cửu Long, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và hướng dẫn đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến”.

Học viên dự tập huấn

Nội dung của buổi tập huấn không chỉ giới thiệu chung về hoạt động sáng kiến, sáng tạo; mà còn nói rõ hơn các quy định về sáng kiến việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký và công nhận sáng kiến; Sử dụng và khai thác hiệu quả sáng kiến đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Hội, đoàn thể, Viện, Trường, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và hướng dẫn đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến cho các doanh nghiệp, cá nhân và các đơn vị là hoạt động rất cấn thiết, nhằm thúc đẩy và tạo bước đột phá mới trong hoạt động sáng tạo và sáng kiến của thành phố.

Nhã Lê.