Nghiên cứu - Trao đổi

       1/ - Trang thông tin điện tử có phải là báo không ?

  Trả lời: Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin CÓ TÍNH CHẤT BÁO CHÍ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo qui định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

     (Khoản 20, Điều 3 giải thích từ ngữ - Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 5/4/2016 của Quốc hội)

      2/ - Người chịu trách nhiệm phụ trách trang thông tin điện tử này gọi là Tổng Biên tập hay Trưởng Ban biên tập?

    Trả lời: Người đứng đầu cơ quan báo chí là TỔNG BIÊN TẬP (đối với báo in, báo điện tử) là TỔNG GIÁM ĐỐC hoặc GIÁM ĐỐC (đối với báo nói, báo hình)

      (theo Khoản 1, Điều 23 của Luật Báo chí )

   Hiểu nôm na TBT là người phụ trách các biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên…trong cơ quan báo chí. Hiểu rộng ra trong một chương trình nghệ thuật, do có nhiều nôi dung: ca, múa, nhạc, hoặc có nhiều chương (chương I, chương II, chương III) phải có các đạo diễn chuyên môn riêng và có TỔNG ĐẠO DIỄN phụ trách toàn bộ chương trình, đêm diễn. Nhà xuất bản cũng có TỔNG BIÊN TẬP chịu trách nhiệm tổng thể về nội dung và hình thức, trong đó có phần nghệ thuật trình bày, phần hình ảnh và phần bìa ...

    Tổng biên tập có thể là người viết báo, nhưng không nhất thiết phải viết.

     3/- Nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí:

   + Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong pham vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

    + Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí.

    + Phê duyệt kết cấu, nội dung ấn phẩm, kênh, chương trình phát thanh, truyền hình, báo, chuyên trang của báo điện tử.

    + Chỉ đạo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các qui định ghi trong giấy phép.

    + Quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà báo, phóng viên, nhân viên, quản lý tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan báo chí.

    + Không được đảm nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí khác.

    (Điều 24 của Luật Báo chí  )

                                           NQL biên tập và giới thiệu