//custa.cantho.gov.vn/files/images/ANH%20THANG%208.21/211507_17-6-chandung.jpg

Cách viết: Chân dung con người mới

             Cách viết:  CHÂN DUNG CON NGƯỜI MỚI

                                  

    Là thể loại báo chí nghệ thuật phục vụ việc miêu tả con người, trong quan hệ xã hội và tính biện chứng của sự phát triển của cá nhân và xã hội. Trong chân dung trước tiên là các mặt của sự phát triển cá nhân, những phương pháp suy nghĩ và thái độ được phát triển trong thực tế và sự hình thành của nó có tính khách quan.

    Chức năng của thể loại chân dung trong báo chí xã hội chủ nghĩa (XHCN) là thông báo về bản chất và có ý nghĩa quan trọng của sự phát triển cá tính. Như vậy chân dung góp phần hình thành ý thức cho người đọc, truyền đạt những kinh nghiệm và điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ xã hội, trong việc giải quyết những vấn đề và mâu thuẫn. Để cho người đọc so sánh có những kinh nghiệm riêng, sắp xếp đúng và hướng vào những kinh nghiệm được truyền đạt trên báo. Trong đó, việc trình bày để hình dung có tác động tình cảm về hành động với thái độ của con người mang lại giá trị cao của bài chân dung.

     Tác dụng của chân dung trước hết là do vận dụng đúng đắn và tác động đồng bộ với các thể loại khác, nhằm truyền đạt bản chất chủ yếu của con người XHCN trong khoảng thời gian dài và khuyến khích sự phát triển của nó trong người đọc. Mục đích là hình thành và giữ gìn những tiêu chuẩn, thái độ đạo đức XHCN. Những xu hướng mô tả con người trong chân dung như trình bày thế giới tình cảm và suy nghĩ của người được miêu tả cũng như trình bày nguyên nhân của hành động.

    Chân dung có thể trình bày qua những biến đổi của một con người để chỉ ra hướng phát triển chủ yếu của con người XHCN. Phụ thuộc vào chủ đề tài và ý đồ cụ thể, kết quả của việc thu thập tài liệu và ý cơ bản trong bài viết, chân dung có cấu trúc nhất định thể hiện ở việc sắp xếp bố cục nhất định.

     Nếu trình bày sự phát triển thì nhân tố thời gian nổi lên. Nếu chủ yếu trình bày về tình hình cụ thể thì các nhân tố về tình hình nổi lên, cũng như nếu trình bày về vấn đề thì các nhân tố về vấn đề sẽ chiếm vị trí quan trọng.

     Nhiều khả năng phong phú được vận dụng trong chân dung, làm rõ đặc trưng của con người: qua hành động, qua quan hệ với tập thể, qua bối cảnh và qua thái độ với những đòi hỏi của xã hội. Cái cơ bản là sáng kiến phát biểu riêng của chính người được miêu tả.

      Chân dung là thể loại được sử dụng nhiều trong báo chí, nó ít hướng vào tính cá nhân, mà truyền đạt về con người trong hoạt động xã hội và hoạt động chính trị.

      Chân dung cũng có thể thông báo về bộ mặt của kẻ thù với việc trình bày đầy đủ tính cách của chúng. Chân dung ngắn, hay ta gọi thể loại người tốt việc tốt thường được sử dụng nhiều trên bản tin thông tấn xã,trong các trang địa phương để đánh giá những thành tích của các điển hình .

      Bên cạnh những dạng biểu hiên trên của chân dung, trong báo chí còn sử dụng mục giới thiệu con người , nhân một dịp nào đó, một con người cụ thể với lý lịch và thành  tích cụ thể của nó có ý nghĩa xã hội được giới thiệu một cách ngắn gọn.

       Về phương pháp trình bày :

        - Tính cá thể của con người được giới thiệu.

        - Nguyên nhân hành động của cá nhân được giới thiệu.

        - Ý nghĩa tổng quát.

                                                                Viết Trương biên soạn.