DANH SÁCH HỘI BVTN&MT

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ trụ sở: KHU 2 ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Số điện thoại 07103.830635

Số TT

Họ và tên

Chức vụ Hội

Điện thoại-email

1

Nguyễn Hữu Chiếm

Chủ tịch

nhchiem@ctu.edu.vn

2

Phạm Đình Đôn

Phó chủ tịch

 

3

Trần Chấn Bắc

Thư ký

tcbac@ctu.edu.vn

4

Kỷ Quang Vinh

UV thường vụ

 

5

Nguyễn Văn Ngọc

UV thường vụ

 

6

Huỳnh Thu Hòa

 

hthoa@ctu.edu,vn

7

Vũ Văn Nam

 

vvnam@ctu.edu.vn

8

Dương Văn Ni

 

dvni@ctu.edu.vn

9

Lê Tuyết Minh

 

ltminh@ctu.edu..vn

Ban chấp hành

1

Nguyễn Hữu Chiếm

2

Phạm Đình Đôn

3

Trần Chấn Bắc

4

Kỷ Quang Vinh

5

Huỳnh Thu Hòa