DANH SÁCH ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHXH&NV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2016-2021

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
ĐIỆN THOẠI, EMAIL
1
Trần Văn Tư
Chủ tịch
Cao cấp
Lý luận Chính trị
0913974800
tvtu15@gmail.com
2
Trần Hữu Hợp
P.Chủ tịch
TS.Dân tộc học
0907402515
3
Nguyễn Ngọc Minh
 
P.Chủ tịch
TS.Kinh tế học
0913.783.795
 
4
Trần Văn Kiệt
 
P.Chủ tịch
Ths.Chính trị học
0909999509
tranvankiet1978@yahoo.com.vn
5
Lê Hùng Yên
 
UVTV
Tổng Thư ký
Ths.Tôn giáo học
0982191599
hungen@cantho.gov.vn
6
 
Đào Ngọc Cảnh
 
UVTV
TS.Địa lý du lịch
0918755808
dncanh@ctu.edu.vn
 
7
Trần Thị Ngọc Bích
 
UVTV
TS.Khoa học cây trồng
 
0938135138
ngocbich303@gmail.com
8
Trần Thanh Bé
UV
TS.Nông nghiệp
 
0944230155
tranthanhbe55@gmail.com
9
Trần Thanh Bình
 
UV
Ths.Triết học
0903985865
tranthanhbinh@cantho.gov.vn
10
Lê Thanh Hồng
UV
 
0918830319
lethanhhongbdvtu@gmail.com
11
 Phạm Ngọc Đỉnh
UV
TS.Triết học
0918131293
pndinh60@gmail.com
12
Ths.Trần Thế Như Hiệp
UV
Ths.Phát triển Nông thôn
0913707987
tranhiep72@gmail.com
13
Huỳnh Thu Hòa
 
UV
TS.Sinh thái học
 
0913106475
hthoa@ctu.edu.vn
14
Phạm Thị Huệ
 
UV
Ths.Lịch sử Việt Nam
0939868644
phamnhahue@gmail.com
15
Thạch Mu Ni
 
UV
CN.Dân tộc học
0989771197
thachmuni2006@yahoo.com
16
Nguyễn Ngọc Phúc
 
UV
TS.Lịch sử Việt Nam
0907192399
nguyenngocphuc@cantho.gov.vn
17
 Hoàng Bắc Quốc
 
UV
TS.Cơ khí nông nghiệp
0918541935
 
18
Nguyễn Thị Xuân Thu
 
UV
Ths.
 
0908027777
ntxthu@gmail.com ntxthu@ctuet.gov.vn
19
Phạm Văn Tuấn
 
UV
Ths.Tôn giáo học
0913823343
pvtuan@cantho.gov.vn