DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CHÂM CỨU NHIỆM KỲ 2007-2012

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CHÂM CỨU NHIỆM KỲ 2007-2012

Địa chỉ trụ sở: 111/15A, Đường Cách Mạng tháng Tám, P. An Hòa,

 Q. Ninh Kiều, TPCT

Số TT

Họ và tên

Chức vụ Hội

Điện thoại-email

Ban thường vụ

1

BSCKI. Đông y, Võ Tấn Hưng

Chủ tịch

CQ: 07103 821 502

DĐ: 0918 125 765

2

TS.BS. Trần Sophia

P.chủ tịch

DĐ: 0913 870 545

3

CN. Lương y, Nguyễn Văn Mười

P.chủ tịch

CQ: 07103 821 502

DĐ: 0918 194 320

4

TS.BS. Tôn Chi Nhân

P.chủ tịch

DĐ: 0989 577 441

5

Y sĩ Đông y, Trần Thị Phương

Thư ký

CQ: 07103 821 502

DĐ: 0125 567 599

Ban chấp hành

1

CN. Lương y, Nguyễn Hồng Ảnh

2

BSCKI. Đông y, Lê Danh Tân

3

Lương y Nguyễn Thị Cẩm Nhung

4

Lương y Phan Hữu Tiềng

 

 

5

BSCKI. Đông y, Mai Ấm Thân

6

Lương y Lê Tấn Tài

 

 

7

Lương y Ngô Văn Bé

 

 

8

BS. Đông y, nguyễn |Đình Nghi

9

Điều dưỡng trung học, Lê Công Thái

10

BS. Đông y, Ngô Bửu Cường

11

Y sĩ Đông y, Võ Hoàng Minh

12

Lương y Lê Đức Trọng