files/images/noimage.gif
12/01/2017
Ngày 29 tháng 01 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động Tư vấn, Giám định và Phản biện xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
files/images/noimage.gif
01/02/2016
Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ.  
files/images/noimage.gif
14/10/2014
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam