Thông báo xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2021

          Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Ban hành Quy chế Xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng Xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2021;

Hội đồng xét chọn thông báo xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Cần Thơ.

2. Góp phần động viên, khích lệ đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục cống hiến, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ sức sáng tạo để xây dựng thành phố Cần Thơ giàu mạnh, văn minh.

3. Tổ chức Lễ tôn vinh là dịp để đội ngũ trí thức, nhà khoa học có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.   

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN

Tất cả các đối tượng là trí thức, nhà khoa học trong và ngoài địa bàn thành phố có đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN VÀ TÔN VINH DANH HIỆU

1. Điều kiện xét chọn

a) Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị (nơi công tác).

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của tổ chức, cơ quan nói riêng và có đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của thành phố.

c) Không xem xét cho các trường hợp đang trong thời gian thi hành án, hoặc còn án tích, trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời gian bị xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tiêu chuẩn xét chọn: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau và được Hội đồng xét chọn, theo nguyên tắc đạt trên ½ số phiếu bình chọn.

a) Chủ trì, chủ nhiệm (hoặc đồng chủ trì, đồng chủ nhiệm) ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố được đánh giá, nghiệm thu xếp loại “xuất sắc” hoặc “khá” trở lên nhưng được chuyển giao, ứng dụng mang lại hiệu quả đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước được nghiệm thu xếp loại “đạt” trở lên có đóng góp tích cực vào sự phát triển thành phố Cần Thơ.

b) Có giải pháp, sáng tạo hoặc có công trình khoa học đạt giải Nhất, Nhì, trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (nếu là giải pháp của nhóm tác giả thì chỉ xét chọn người chủ trì do nhóm tác giả giới thiệu) trong thời gian xét chọn.

c) Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học đạt giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ; Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và có đóng góp tích cực mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho sự phát triển của thành phố trong thời gian xét.

d) Trường hợp đặc biệt, xét chọn đối với trí thức, nhà khoa học có quá trình đóng góp lâu dài, tích cực cho sự phát triển của thành phố, được cơ quan, tổ chức Nhà nước giới thiệu tôn vinh.

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Phiếu đăng ký/giới thiệu tham gia xét chọn theo mẫu;

2. Báo cáo thành tích theo mẫu (2 bản gốc);

3. Giải pháp sáng kiến, công trình khoa học có đánh giá, công nhận của nơi thực hiện, áp dụng giải pháp sáng kiến, công trình khoa học (kèm theo bản mềm “file – ghi đĩa” giải pháp và sáng kiến). Tài liệu minh chứng cho các danh hiệu cao quý được Nhà nước phong tặng;

4. 01 ảnh chân dung 4 x 6.

V. TIẾP NHẬN HỒ SƠ    

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo xét chọn đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

- Nơi nhận hồ sơ đăng ký: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ – Cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn.

Địa chỉ: số 59, đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0292.3830.060.

Thông tin xét chọn được đăng trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (http://custa.cantho.gov.vn), Sở Khoa học và Công nghệ (http://sokhcn.cantho.gov.vn), Báo Cần Thơ.