Thông báo tuyển dụng viên chức Hội Y học thành phố Cần Thơ