//custa.cantho.gov.vn/files/images/ANH%20THANG%207.2021/THANG%2010.2021/IMG_8410.1.jpg

Phát biểu chỉ đạo Đại hội VI Liên hiệp Hội Cần Thơ của lãnh đạo thành phố

Ngày 21/10/2021, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Thực Hiện – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Tại Đại hội ông đã có những chỉ đạo quan trọng, sau đây chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

 

Kính thưa toàn thể quí đại biểu !

Thay mặt  Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, tôi chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố; chào mừng các khách quý, các nhà khoa học, các đại biểu về dự Đại hội và qua các đồng chí cho tôi gởi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các thành viên Liên hiệp Hội và chúc mừng 33 vị thành viên được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ  Liên hiệp Hội Cần Thơ nhiệm kỳ VI.

Kính thưa quí đại biểu,

Trãi qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và quan tâm xây dựng đội ngũ thí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ dân tộc, sức mạnh đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hệ thống chính trị. Đảng bộ, chính quyền thành phố Cần Thơ luôn coi trọng đội ngũ trí thức thành phố.

Qua báo cáo nhiệm kỳ V của Liên hiệp Hội đã nêu lên được sức mạnh của đại diện lực lượng trí thức thành phố Cần Thơ, cả về lượng và chất.

Về tổ chức Liên hiệp hội gồm 17 Hội thành viên, 01 đơn vị trực thuộc; trong đó có 2 Hội đặc thù (Hội Y học và hội Đông y) tập hợp hơn 9.000 hội viên. Với tôn chỉ mục đích là tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục xây dựng và phát triển thành thành phố Cần Thơ trung tâm vùng; trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của thành phố và vùng ĐBSCL; giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và ứng phó với phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên; tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với Chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là:

(1) Tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, điều hoà và phối hợp hoạt động của các hội thành viên; tạo điều kiện mở rộng tập hợp và khuyến khích đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. (2) Làm đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức khác của thành phố nhằm giải quyết những vấn đề tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội. (3) Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên và trí thức khoa học và công nghệ của thành phố.

          Với tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội 5 năm qua, (nhiệm kỳ V,  2016-2021) đã đạt được những thành tích đáng kể, đã được nêu trong báo cáo; Liên hiệp Hội tích cực triển khai các hoạt động và đạt được nhiều kết quả. Tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhan dân thành phố các chủ trương, Đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, các chương trình hành động đẩy mạnh phát triển, ứng dụng những tiên bộ khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.

Liên hiệp Hội và các Hội thành viên Tập hợp đoàn kết vận động trí thức, khoa học công nghệ thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò là thành viên tích cực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ: tổ chức cho hội viên, viên chức học tập các Nghị quyết, của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, tích cực xã hội, cộng đồng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức trí thức, nhà khoa học tham gia góp ý Nghị quyết của Đảng.

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố: Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức; Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Công tác xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; Hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ; Đặc biệt Liên hiệp Hội là lực lương quan trọng thúc đẩy phong trào sáng tạo tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng  nhiều năm qua đã tập họp đông đảo nhiều thành phần tham gia, luôn đạt các thứ hạng cao các giải toàn quốc đem vinh dự về địa phương, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo, Ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất và đời sống, tạo phong trào thi đua nghiên cứu, chế tạo công cụ kỹ thuật, gắn nghiên cứu hàn lâm với thực tiễn sản xuất.

Qua đó cho thấy: Sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các sở ngành thành phố đến đội ngũ trí thức; Vai trò của Đảng đoàn, Thường trực Liên hiệp Hội được nâng lên trong việc chỉ đạo điều hành các hoạt động hội thành viên về công tác chuyên môn và tổ chức. Hoạt động phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các hội thành viên, các sở, ban, ngành, chặt chẽ, đạt hiệu quả tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Liên hiệp Hội.

Hoạt động tư vấn phản biện có bước tiến bộ, đi vào trọng tâm, có chất lượng hơn phục vụ có hiệu quả kinh tế xã hội thành phố.

Tuy nhiên Liên hiệp hội còn một số hạn chế trong nhiệm kỳ qua như:

Sự chủ động trong hoạt động Ban Thường vụ và Thường trực Liên hiệp Hội chưa làm bật lên theo chức năng nhiệm vụ; sự phối kết hợp giữa Liên hiệp hội và các Hội thành viên đôi lúc chưa thật chặt chẽ; sự hoạt động chưa đồng đều trong các hội thành viên. Hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội chưa tương xứng với tiềm năng của Liên hiệp Hội nhất là đối với các hội thành viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu và xuống cấp, chính sách cho viên chức hội đặc thù theo quy định, phần nào gây khó khăn đến hoạt động của Liên hiệp hội.

Kính thưa Đại hội,

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã nhận xét đánh giá được những khó khăn hạn chế của nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới (trong báo cáo đã nêu);

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố tôi có ý kiến như sau:

Về nội tại của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên:

              Một là, Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội và các hội thành viên, củng cố tổ chức nâng cao chất lượng lượng các hội thành viên, đơn vị trực thuộc và vai trò hội viên trong từng Hội.

              Hai là, Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động đề xuất tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, chính sách thu hút đội ngũ trí thức và nguồn nhân lực có trình độ, chủ động đề xuất nhiệm vụ tư vấn, phản biện giám định xã hội, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động này theo Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

              Ba là, Tập hợp lực lượng trí thức, thực hiện tốt Nghị quyết số 02 –NQ/TU về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ với quan điểm khoa học và công nghệ là khâu đột phá là động lực cần được ưu tiên tập trung đầu tư, để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại; bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL theo Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Đối với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố: Quan tâm thực hiện cơ chế “đặt hàng”, giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tập hợp, tôn vinh trí thức có công đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Thực hiện tư vấn, phản biện giám định xã hội các chủ trương chính sách lớn, các văn bản dự thảo Luật, các chương trình đề án lớn có liên quan khoa học và công nghệ của Thành ủy, HĐND, UBND. Tạo điều kiện để Liên hiệp Hội thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy.

          Đối với Mặt trận Tổ quốc thành phố: Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật là thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố; cần quan tâm phát huy hơn nữa lực lượng trí thức là các hội viên, tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội để đóng góp trí tuệ vào khối đại đoàn kết dân tộc của thành phố.

          Đối với các sở, ban, ngành thành phố: các Ban, ngành khối Đảng quan tâm liên kết với Liên hiệp Hội trong sinh hoạt chính trị, tổ chức triển khai học tập sâu rộng các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

          Các sở, ngành chuyên môn: quan tâm phát huy vai trò của Liên hiệp Hội, thông qua hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tư vấn, phản biện, giám định xã hội lấy ý kiến chuyên gia đóng góp cho các chương trình đề án lớn của thành phố trước khi trình lãnh đạo phê duyệt; hỗ trợ phát triển hoạt động sáng tạo kỹ thuật của thành phố. Quan tâm về chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, tài chính cho hoạt động của Liên hiệp Hội.

          Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố luôn tin tưởng và mong rằng với truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ và với đội ngũ đông đảo trí thức khoa học – công nghệ trong thành phố sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Một lần nữa chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Liên hiệp Hội đạt được nhiều thắng lợi trong nhiệm kỳ mới; chúc quí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc./.