//custa.cantho.gov.vn/files/images/ANH%20THANG%207.2021/Trang%2012.5.jpg

GS.TS Nguyễn Bảo Vệ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Cần Thơ gần 3 nhiệm kỳ