DANH SÁCH HỘI SINH VẬT CẢNH

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VẬT CẢNH TP. CẦN THƠ

Nhiệm kỳ: 2009 - 2014

Địa chỉ trụ sở: 59, Hùng Vương, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 091.3721751,  email: mvtram@ctu.edu.vn

Số TT

Họ và tên

Chức vụ Hội

Điện thoại

1

PGs.Ts. Phạm Văn Kim

Chủ tịch

0989 369 980

pvkim@ctu.edu.vn

2

PGs.TS. Lê Văn Hòa

P. chủ tịch

0904 901 798

lvhoa@ctu.edu.vn

3

Nguyễn Quang Hưng

P. chủ tịch

TThư Ký

0913 973 318

nqhung.svcct@yahoo.com

4

Nguyễn Hữu Minh

P. chủ tịch

0913 619 234

5

Mai Văn Nên

P. chủ tịch

0913 871 141

6

ThS. Mai Văn Trầm

P. chủ tịch

0913 721 751

mvtram@ctu.edu.vn

Ủy viên Ban chấp hành

7. Phạm Văn Quỳnh

8. Dương Đinh Bình

9. Nguyễn Sơn Tùng

10. Nguyễn An Hà

11. Huỳnh Văn Nguyệt

12. Ts. Lê Anh TuẤn

13. Nguyễn Văn Tơ

14. Nguyễn Bá Hùng

15. Nguyễn Bá Việt

16. Nguyễn Minh Chiên

17. Nguyễn Văn Khanh

18. Đỗ Hữu Vĩnh

19. Phan Văn Thọ

20. Trần Văn Bãy

21. Võ Hữu Trí