Thành phố Cần Thơ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2020

Trong khi thảo luân, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và hiến kế thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhiều ý kiến phát biểu đã trình bày kế hoạch, các giải pháp, các kịch bản...của ngành, địa phương mình và các kiến nghị các ngành vào cuộc, giúp đỡ. Mục tiêu chung mà Thành ủy nêu ra là: tiếp tục thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm như sau :

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố mở rộng

 

Một là, về công tác xây dựng hệ thống chính trị: Thành ủy và các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đặc biệt phối hợp với Ban Kinh tế TW tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và kiến nghị Bộ Chính thị ban hành Nghị quyết định hướng phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cả hệ thống chính trị thành phố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ; 90 năm ngày truyền thống tuyên giáo, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ... Đặc biệt là chào mừng Đại hội cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Chuỗi hoạt động chào mừng năm mới 2021.

 

Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gắn với việc phân công cán bộ sau Đại hội. Tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 24/4/2016 của Ban Chấp hành TW về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ,dân vận chính quyền và qui chế dân chủ ở cơ sở, tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ “năm dân vận khéo” đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra, kịp thời phát hiện biểu dương và nhân rộng các điển hình dân vận khéo, mô hình tiên tiến, cách làm hay...tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tập trung chỉ đạo thành công việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cấp cơ sở đạt yêu cầu đề ra, đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành ủy và các cấp ủy Đảng hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020.

 

Hai là, về kinh tế, các cấp ủy Đảng bám sát và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 của Thành ủy, Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về khắc phục tác động của đại dịch covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu cả năm. Huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc khôi phục và phát triển kinh tế -xã hội. Thực hiện tốt Nghị quyết số 84-NQ/CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách và điều chỉnh cân đối thu chi ngân sách, thực hiện chống thất thu có hiệu quả, tăng cường thu nợ, khai thác phát triển nguồn thu mới, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

 

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 2/5/2019 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tiếp tục thực hiện triển khai 10 nhiệm vụ khoa học-công nghệ, nghiệm thu 10 nhiệm vụ và chuyển giao 80% nhiệm vụ để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thuộc về nhiệm vụ chuyên môn của các ngành, đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng. Thực hiện bảo vệ tốt Đại hội Đảng, phát hiện kịp thời đối phó các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cực đoan. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Thực hiện tốt Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 13/4/2020 của Thành ủy về công tác này. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về công tác tiếp dân ...Quyết định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, Kế hoạch số 203-KH/TU về nhiệm vụ này ... Không để xảy ra khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp về TW, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội. Không để tình trạng lợi dụng khiếu kiện để chống phá Đảng, Nhà nước.

 

Kết luận hội nghị ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thêm những công tác trong tâm và tin tưởng với những phương án, giải pháp, các chỉ tiêu và nhiệm vụ Thành ủy đề ra,và sự quyết tâm của các ngành, các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị chắc chắn thành phố Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020. Thiết thực mừng thành công Đại hội các cấp trong thành phố, dâng quà lên Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII .

 

VIẾT TRƯƠNG

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay60
số người truy cậpHôm qua61
số người truy cậpTuần này60
số người truy cậpTháng này844
số người truy cậpTất cả506914
Nghe - Nhìn