Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối

 “MÀU CỜ ĐỎ CỦA ĐẢNG CHÓI LỌI NHƯ MẶT TRỜI MỚI MỌC, XÉ TAN CÁI MÀN ĐEN TỐI…” LỜI HỒ CHỦ TỊCH: HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP

Tác giả: Nguyễn Văn Toàn

ảnh Viết Trương

Thực dân Pháp, những kẻ máu lạnh xứ Phú Lãng Sa[1], xâm lược và đô hộ đất nước ta[2] khiến cả dân tộc Việt Nam bị đẩy vào một mùa đông lạnh giá. Nhưng vì “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”[3] nên các phong trào giải phóng dân tộc đã liên tiếp nổ ra khiến kẻ thù phải nhiều phen nguy khốn.

Tuy nhiên, ngọn cờ của giai cấp phong kiến (Phong trào Cần Vương), ngọn cờ của giai cấp nông dân (Khởi nghĩa Yên Thế), ngọn cờ của giai cấp tư sản (Khởi nghĩa Thái Nguyên) không còn đủ sức quy tụ sức mạnh toàn dân tộc. Bởi vậy, các ngọn cờ trên đều lần lượt bị gãy đổ khiến “hơn hai mươi triệu đồng bào hấp hối trong vòng tử địa”[4].  

Mặc dù vậy, như lời nói trước khi hy sinh vì đại nghĩa của Anh hùng Nguyễn Trung Trực “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, nước Nam mới hết người đánh Tây” nên bầu nhiệt huyết cứu nước của người Việt Nam không bao giờ tắt. Nó được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Và, Người đã xuất hiện như một vị cứu tinh của dân tộc. Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”[5].