Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội không thể thiếu

Ngày 11/8/2017 liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc để: Tôn Vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu; giao ban năm 2017 và tổ chức hội thảo đánh giá quá trình phát triển Liên Hiệp Hội Việt Nam.

TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên Hiệp Hội Việt Nam đã thay mặt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có bài phát biểu quan trọng, Ban biên tập xin trích 1 số nội dung cơ bản giới thiệu cùng độc giả.

Những đánh giá của Đảng, Nhà nước về hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ theo Điều lệ, hàng năm Hội đồng Trung ương họp để đánh giá tình hình hoạt động và đề ra phương hướng, giải pháp, kế hoạch để tổ chức triển khai hoạt động trong năm; định kỳ 5 năm tổ chức đại hội để tổng kết quá trình hoạt động và xác định mục tiêu, phương hướng cho giai đoạn tiếp theo. Hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, được Đảng và Nhà nước ghi nhận thể hiện qua các đánh giá sau:

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 12/4/1988 của Ban Bí thư về củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:

Trước tình hình và nhiệm vụ mới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần được củng cố tổ chức và đổi mới hoạt động, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nắm vững trọng tâm là ba chương trình kinh tế.

Thông báo số 37-TB/TW, ngày 20/11/1992 ý kiến của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:

Liên hiệp Hội và nhiều hội chuyên ngành, hội địa phương đã có những hoạt động thiết thực trong việc đoàn kết và động viên đội ngũ các nhà khoa học và công nghệ tích cực tham gia thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Thông báo số 52-TB/TW, ngày 31/8/1993 ý kiến của Ban Bí thư về Đại hội lần thứ III của  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ khi thành lập đã nỗ lực hoạt động và hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, công tác vận động trí thức của Liên hiệp còn nặng tính chất hành chính.

Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:

Liên hiệp Hội đã có những đóng góp tích cực vào đời sống chính trị, xã hội của đất nước: phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong việc tham gia chuẩn bị các văn kiện, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; trong việc khuyến khích đưa nhanh các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, phổ biến kiến thức khoa học – kỹ thuật, đặc biệt trong việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội về khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội. Uy tín của Liên hiệp Hội và các hội thành viên ngày một tăng.

Thông báo số 145-TB/TW, ngày 9/7/2004 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010:

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Liên hiệp Hội đã có bước phát triển mới về tổ chức; các hoạt động chính trị - xã hội, tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng rõ nét; các công tác phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả. Vai trò, vị trí và uy tín của Liên hiệp Hội trong xã hội ngày càng nâng cao.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò và vị trí của Liên hiệp Hội ngày càng quan trọng.

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vị trí, vai trò của các hội trí thức, đặc biệt là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học và nghệ thuật, trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông báo số 278-TB/TW, ngày 24/10/2009 ý kiến của Ban Bí thư về việc tổng kết Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị Đại hội VI của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: đã phát triển nhanh về tổ chức, bao gồm 68 hội ngành Trung ương và 55 liên hiệp hội địa phương; tạo được sự chuyển biến trong một số lĩnh vực như phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, trong hoạt động xã hội hoá nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục và đào tạo; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Trong thời gian tới, vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng quan trọng.

Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

Hơn một phần tư thế kỷ hoạt động, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, được tổ chức rộng khắp trong cả nước với 125 hội thành viên, gồm 55 liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 70 hội, tổng hội ngành toàn quốc. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thu hút được trên 80 vạn trí thức khoa học và công nghệ, chiếm khoảng 1/3 trí thức hiện có của cả nước.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thể hiện được tính chất chính trị - xã hội, đại diện cho lực lượng trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng được nâng cao.

 

Đính kèm nội dung bài phát biểu

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay28
số người truy cậpHôm qua343
số người truy cậpTuần này1062
số người truy cậpTháng này5948
số người truy cậpTất cả234867
Nghe - Nhìn