Làm việc với Liên hiệp Hội Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ: các ngành cần gắn kết với Liên hiệp Hội để làm tốt vai trò tập hợp trí thức trong thời gian tới.

LTS: Ngày 23/4/2019 Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Hội) đã báo cáo tình hình hoạt động từ sau đại hội V – Tháng 5/2017 đến nay với đồng chí Trần Quốc Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Vũ Thị Cánh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cùng 12 sở ngành, đoàn thể có liên quan.

Sau khi nghe Liên hiệp hội báo cáo những kết quả đạt được và những tồn tại và khó khăn vướng mắc và ý kiến của các ngành. Đồng chí Trần Quốc Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy có ý kiến kết luận:

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Liên hiệp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với đất nước, với thành phố, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của hội viên. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Tăng cường các hoạt động truyền thông, cập nhật kiến thức khoa học và công nghệ, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ cho đội ngũ tri thức và nhân dân; khẳng định khoa học và công nghệ là khâu đột phá, động lực quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX)

3. Thực hiện tốt chức năng tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, tâm huyết, chủ động tham mưu, đề xuất cho thành phố những vấn đề lớn về phát triển kinh tế xã hội, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống.

4. Chủ động tiến hành các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình thành phố thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án lớn, quan trọng của thành phố, trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Kênh thông tin của liên hiệp hội phải trở thành kênh thông tin cần thiết, quan trọng, phản ánh khách quan, giúp các quyết định của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo chính xác, khoa học, đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội, là cầu nối gắn kết chặt chẽ trí thức khoa học và công nghệ với các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế phối hợp giữa Liên hiệp hội với các Sở, ban, ngành thành phố; đồng thời, chủ động xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội với các Hội thành viên; kịp thời tham mưu cho thành phố tạo điều kiện cho các hội thành viên củng cố tổ chức và hoạt động tích cực tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng và phát triển thành phố.

6. Tiếp tực tổ chức các phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, phát hiện nhân tài, tôn vinh các giải pháp sáng tạo đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thực tiễn trong đời sống xã hội.

7. Giao Liên hiệp Hội tổ chức phản biện về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần thơ giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sở khoa học xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số vấn đề cụ thể:

1. Đề nghị có sự tập trung chỉ đạo để Liên hiệp hội thực hiện được vai trò tập hợp đoàn kết trí thức, nhà khoa học nhằm động viên đóng góp trí tuệ xây dựng thành phố; nghiên cứu sắp xếp, tổ chức các Hội trong thành phố theo đầu mối quản lý, và hỗ trợ liên kết hoạt động của các Hội theo chuyên ngành gắn với các sở chủ quan về chuyên môn, nhằm phát huy sự đóng góp của các hội quần chúng.

Giao sở nội vụ thành phố chủ trì, phối hợp Liên hiệp hội và các đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện đúng quy định.

2. Thực hiện chế độ khoán kinh phí và giao kinh phí theo nhiệm vụ như quy định tại Điều 35 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; nghiên cứu có chủ trương hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Hội thành viên theo nhiệm vụ được giao từ các sở chuyên ngành có liên quan, bên cạnh phát huy xã hội hóa nguồn kinh phí hoạt động. Để các hội hoạt động có hiệu quả, cần tạo điều kiện như đặt hàng cho các hội theo lĩnh vực chuyên ngành và kèm kinh phí hoạt động, việc phân bổ được thực hiện theo năm kế hoạch thông qua cơ quan quản lý hoặc Liên hiệp Hội đối với các hội thành viên.

Giao sở tài chính thành phố hướng dẫn, hỗ trợ Liên hiệp hội thực hiện đúng quy định.

3. Tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu của thành phố Cần Thơ cần sự quan tâm thật sự của lãnh đạo thành phố trong chỉ đạo thực hiện và tổ chức hội nghị tôn vinh, để trí thức, nhà khoa học thấy mình được trân trọng, từ đó, động viên, khuyên khích nhà khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển thành phố. Kiến nghị trong những dịp phù hợp, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố gặp mặt thân mật để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhà khoa học, trí thức khoa học – công nghệ muốn đóng góp ý kiến xây dựng phát triển thành phố trong thời kỳ mới.

4. Trụ sở hoạt động của Liên hiệp hội vừa là nơi hội họp của các Hội thành viên, vừa tổ chức các hội nghị, cuộc thi sáng tạo hàng năm, được xây dựng từ trước 1975 đã xuống cấp trầm trọng, cần được xây dựng, sửa chữa lại khang trang để vừa là nơi làm việc, hoạt động, tạo điều kiện cống hiến trí tuệ của trí thức khoa học công nghệ của thành phố.

Trước mắt, giao Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu từ, Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị có liên qan hướng dẫn, hỗ trợ Liên hiệp Hội thẩm định hiện trạng trụ sở và thực hiện các thủ tục nâng cấp, sửa chửa trụ sở đúng quy định, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Về lâu dài, để đảm bảo Liên hiệp hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động đặc thù; giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng mới trụ sở mới hoặc chọn trụ sở khác có quy mô phù hợp để Liên hiệp hội ổn đinh hoạt động.

5. Đối với nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội: công tác tập hợp trí thức khoa học và công nghệ chủ yếu thông qua hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học: đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng quy chế các dự án kinh tế - xã hội - môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh tại các khu vực nhạy cảm phải có ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và  kỹ thuật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; hoặc có quy định loại hình dự án, quy mô kinh tế - xã hội như thế nào, cần thiết phải thực hiện tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xây dựng tiêu chí và ban hành quy định cụ thể để phối hợp thực hiện có hiệu quả.

 

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay75
số người truy cậpHôm qua189
số người truy cậpTuần này1160
số người truy cậpTháng này2571
số người truy cậpTất cả464426
Nghe - Nhìn